Zo spreekt Jezus, de Zoon van David.

 
        In de bijbel wordt Jezus “de Zoon van David”genoemd. Toen de engel Gabriël Gods Plan aan Maria mee-deelde, zei hij: “Jij zal zwanger worden en een Zoon baren, en je zal Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn Koningschap zal geen einde nemen.” (Lucas 1: 31-34)
De bijbel geeft duidelijke overeenkomsten aan tussen David en Jezus.
·       Van David zegt de Heer:”Ik heb David, de zoon van Isaï ,  gevonden, een man naar Mijn hart, die al Mijn bevelen zal volbrengen.” (Hande1ingen: 13- 23) 
·       Van Jezus zegt God, Zijn Vader,: ”Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem.” (Mattheüs: 3: 17 en 17- 5)
·       God zoekt naar mannen en vrouwen, in wie Hij een welbehagen kan hebben, die Zijn aangezicht zoeken, die Zijn Naam verheerlijken en door de Heilige Geest naar een intieme omgang met Hem verlangen. De vreze des Heren, de Vrede des Heren en de Vreugde des Heren vullen hun hart.
·       David was herder en Jezus was en is de Goede Herder. Bij beiden leefde het besef: ”De Zoon kan niets doen van Zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Ik kan van mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik , en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem, Die mij gezonden heeft.” (Johannes 5: 19, 30)
·       David was gezalfd om koning te worden. Na veel strijd werd hij het ook. Jezus is geroepen tot het Koningschap op de troon van David. In de hemel ligt dit plan klaar, want God heeft het gesproken. Maar er is een tijd van strijd, voordat het in vervulling kan gaan.
God heeft gesproken. Zijn Woord staat vast. Wat uit de mens komt, ook via wetgeleerden, is tijdelijk. Daarom wordt er gezegd, dat (o.a. de zondagsrust) niet meer van deze tijd is. Maar wat uit God komt, is eeuwig. Zo begint Johannes over Jezus, Gods Zoon, te spreken:
“In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden ….. In het Woord was leven en het leven was het Licht der mensen; en het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen / overwonnen.” (Johannes 1: 1 5)                                                                                        
Het Woord heeft kracht; het is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond: Jezus.
In Daniӗl 7: 13 ev. lezen we over een “Oude van Dagen”  een aanduiding van God, en over iemand als een mensenzoon”, Jezus.  God geeft in dit gezicht aan Jezus macht en eer en heerschappij om als Koning te heersen over alle volken. Zijn Woord is Zijn Wapen.
In Openbaring 19: 11-16 wordt deze profetie bevestigd:
Op een wit paard verschijnt Hij die genoemd wordt “Getrouw en Waarachtig” Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was, en Zijn Naam is genoemd “Het Woord Gods”… en op Zijn dij is geschreven de naam:
                   “Koning der koningen en Here der heren.”
Wat zich in de hemel afspeelt, heeft vaak een afschaduwing op aarde. Mensen, zoals de schriftgeleerden , zien de Messias als de afstammeling van David naar het vlees. (Marcus 12: 35-37). Maar zij verstonden de Geest niet. Want Jezus is naar het vlees geboren uit het geslacht van David. Maar Hij was verwekt door de Kracht van God. Daarom noemt David Jezus Heer, door Wiens Geest David vervuld was.
Wanneer je – zoals David – vervult bent met Gods Geest. Dan getuig je ervan door WOORD en DAAD. Dan spreek je zoals Jezus jou de woorden geeft om te spreken. Dan kan je het ook niet verdragen dat de heilige God beledigd wordt.
David wordt door zijn vader naar zijn broers gezonden, die in strijd gewikkeld waren met de vijanden van Israël en hun God. Iedereen in het leger van Israël was onder de indruk van de vijand, van zijn wapens, zijn held, zijn woorden. Het woord van de vijand heeft kracht, als je je er door laat imponeren, manipuleren of er geen weerstand aan biedt.
Maar zodra David, de man naar Gods hart, hoorde hoe Goliath de naam van  Israëls God ontheiligde, ging Gods Geest in hem aan het werk. Hij kende zijn God. Hij streed op de wijze die God hem aangaf: slechts 5 kleine steentjes en het Woord, lachwekkend in de ogen van de wereld: “Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treedt u tegemoet in de Naam van de Here der heerscharen, de God van de slagorden van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan, …. en ook het leger der Filistijnen … opdat de hele aarde wete, dat Israël  een God heeft, .. en dat Hij niet verlost door zwaard of speer. Want de strijd is des Heren..! 1 Samuël 17: 45-47 Zo leidde de Heer David naar de overwinning door het W oord  en via de eerste steen.  
Heer, wij erkennen ook in onze tijd: de strijd is des Heren. Geef Uw  kinderen ook nu het geloof en de wapens, die U aan David gaf.
 
Wanneer Jezus een Woord van genezing of bevrijding sprak, en de mensen de handen oplegde, gebeurde het.
·       Een vrouw die al 18 jaar krom liep, werd op Jezus’Woord bevrijd. (Lucas 13: 12 en 13)
·       Tegen de blinde Bar-Timeüs, die aanhoudend riep: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij”, zei Jezus: “Word ziende! Uw geloof heeft u behouden.” En terstond kon hij zien..                  (Lucas 18: 41-43)
*  Zelfs de storm en de zee gehoorzaamden Hem. Hij bestrafte ze
en het werd volkomen stil. (Mattheüs: 8: 23-27)  De discipelen stonden er versteld van, dat zelfs de natuur onder Zijn Autoriteit was.
 “Was Hij dan toch de Messias, de Zoon van God ?”
Zo mag het ook bij ons zijn, als Christus in ons woont. Dan zullen wij in de autoriteit van Jezus Zijn Woorden spreken. En we zullen zien dat het gebeurt, wat er door Gods Geest gesproken wordt.
Maar daarbij zullen we wakker en waakzaam moeten zijn en vast staan in ons geloof. De Heer zegt ons nu via de brief van Paulus aan de Romeinen: “Gij verstaat immers de tijd wel, dat het voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons meer nabij, dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Doet de Here Jezus Christus aan."  Rom. 13: 11-14.
Het is nu meer dan ooit de tijd dat de wedergeboren christen laat zien, dat hij of zij in dienst staat van de Levende God.
Een onderzoek wees uit dat “God bijna verdwenen is uit Nederland”. Daarom is het meer dan ooit tijd om het evangelie te verkondigen en de oproep van de Here Jezus in Marcus 16 serieus te nemen: “Verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden…Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, … op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden… En de Heer zal ook nu meewerken en het Woord bevestigen door de tekenen die er op volgen.” (Marcus 16: 15-19).
Jezus wil van ons, die in Hem geloven en zich aan Hem hebben toevertrouwd, dat wij –zoals David – in Zijn Autoriteit gaan staan en de werken doen die Hij gedaan heeft. Jezus sprak Woorden van de Vader. Ook wij mogen Jezus’Woorden spreken, zoals de Geest het ons toont. Dan zal de Kracht van God door ons heen in Jezus’ Naam geopenbaard worden.
Maar Jezus heeft het laatste woord: - Als Jezus wederkomt zal Hij spreken en doden zullen Zijn Stem horen en tot leven komen.
Zijn Woord oordeelt de levenden en de doden. Amen.