Zoek Mij ,
en Leef ! 

Amos 5: 4-6 ….20;                                                                         Jesaja 40: 1- 11
Handelingen 16 en 19-40;                                                       Psalm 50: 7, 14, 23;  

 
Tijdens de vakantie  gaan veel mensen op reis. Ze verlangen naar nieuwe plaatsen, nieuwe ervaringen, naar zon en strand, naar geestelijke verfrissing. Maar is het einddoel ook bereikt?
Dan hervat het leven zijn dagelijkse gang weer.
Als Christen, als kind van God, ben je ook op reis.
De profeet Amos schrijft over deze reis in de eindtijd, waarbij hij waarschuwt voor problemen onderweg, die blokkades kunnen zijn om je doel te bereiken.
Amos was een eenvoudig man, een boer uit Tekoa. Wat denkt hij wel te weten? Er zijn toch wel vele aanzienlijkere dienst-knechten van God? Maar God had juist daarom hem uitgekozen.
Amos zei: “In deze tijd moet je met heel je hart God zoeken.” Veel mensen zijn in deze eindtijd zo op zichzelf gericht; ze zijn zo verstrikt in hun problemen, zodat ze het zicht op de Levende God zijn  kwijtgeraakt. Maar: “Hij moet je levensdoel zijn. Stel Hem als het begin en einddoel van je leven. Dan pas zal je Zijn Heil zien en ervaren.
 Zoek Mij en leef!”  JEZUS WEES HET CENTRUM.

Sion, Jeruzalem, de stad van de grote Koning, is het einddoel. Daar zullen we Hem ontmoeten.
Maar Amos waarschuwt ons:
           “Zoek Bethel toch niet!”  
Bethel betekent: “Huis van God.” Op deze plaats overnachtte
Jacob, toen hij op de vlucht was voor Ezau, die hij bedrogen had.  God toonde hem in die nacht Zijn Genade.
Maar Bethel is ook de plaats waar diens tempel verheven werd boven de tempel van Sion, tijdens de scheuring van Gods Israël. Leider Jerobeam gaf aan deze tempel zijn afgod.
Er zijn velen in deze tijd die zich binden aan kerken en hun rituelen, die menen, door zich aan hun leiders te onderwerpen, behouden te worden. Het is “vijandschap in het Huis Gods”, want de Heer zegt: “Zoek Mij en leef” , want Bethel gaat te niet.

Amos profeteert verder: “Kom niet naar Gilgal!” Gilgal betekent waarschijnlijk 'rollen' of 'afwentelen'. De slavernij van Egypte werd van het volk afgenomen. Het volk had zo juist de machtige demonstratie van Gods Kracht en Timing meegemaakt, toen Hij voor hen een weg baande door de Jordaan naar het Beloofde land. Daarna vond de besnijdenis plaats, als zichtbaar teken van Gods Verbond met Zijn volk. Gilgal werd als een soort bedevaartsplaats. Geestelijk kan men stil blijven staan bij wat er in de kerk, in je leven, tijdens je bekering, heeft plaats gevonden. Je kan bij Gilgal geestelijk goede ervaringen gehad hebben, maar er kan ook veel pijn en moeite geweest zijn bij onze eerste ervaring in het Beloofde Land. Maar we mogen hierbij niet stil blijven staan: - Vergetende wat achter mij licht, strek ik mij uit naar wat voor mij ligt: “Zoek Mij en leef   
Gilgal, de stad van moeite en lichamelijke zwakte,
wordt onherroepelijk weggevoerd, want Jezus heeft aan het Kruis alles volkomen volbracht.


Tenslotte waarschuwt de profeet ons met dit Woord:
“Trek niet langs Berseba.”
Berseba betekent:  
     ”Bron van de 7; 
       Bron van de eed”
De naam werd gegeven aan de plaats waar Abraham en de Filistijnse vorst Abimelech een vredesverbond sloten, dat bevestigd werd door een eed. Naderhand werd Berseba de woonplaats van Abraham en van Izaäk, die er ook een welput groeven. Abraham, Izaäk en Jacob vertegenwoordigen het Oude Verbond, dat de God van Israël met hen sloot.
In deze tijd zijn er veel christenen die op zoek zijn naar “de roots”, de wortels, van hun geloof. Men voelt zich geënt op Israël. Men streeft er naar te leven, zoals gelovige Joden dat doen, en de Feesten van God” te onderhouden. Ik hoorde dat zelfs velen van hen hun geloof in Jezus, als de Zoon van God, kwijt raakten. Zo raakt men los van zijn einddoel: Sion, waarheen we op weg mogen gaan om Hem te aanbidden en met Hem te regeren. Ik ben geënt op Jezus en op Jezus alleen. Paulus schrijft aan de Galaten:                       
“O, onverstandige Galaten. Wie heeft u betoverd, aan wie Christus toch als de gekruisigde voor ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: -Hebt u de Geest ontvangen tengevolge van de werken der Wet, of van de prediking van het geloof? U bent begonnen met de Geest en eindigt u nu met het vlees?  Die u de Geest schenkt en door krachten, tekenen en wonderen, onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van de werken der Wet, of van de prediking van het geloof?”          
Waar kiest u voor:                                                        
“Trek u langs Berseba of zoekt u Hem, die leven geeft?”

Wie de Here zoekt, zal Zijn Heil zien. Wie Hem zoekt, heeft een verlangen in zijn hart, dat al het andere overschaduwt. Het zoeken naar mijn Heiland, wordt in gang gezet door de roeping van mijn Heiland. Dan gaan we Hem offers brengen naar Zijn hart. In Psalm 50 staat: “Hoor nu Mijn volk en Ik wil spreken.”  Dat is rechtstreeks en niet “via” Dan zegt de Heer verder in deze psalm tot ons: “Offer Gode lof …..Roep Mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u redden en u zult Mij eren….Wie lof offert eert Mij en baant de Weg dat Ik hem Gods heil doe zien.”  Zo zijn we op weg als Pelgrims die juichen voor hun Heer:  “Bereid de weg des Heren. Hosanna, gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren.”  Zo waren Paulus en Silas op weg om te verkondigen de verlossing die de Heer bereid heeft voor ieder die gelooft. Tijdens hun dienstwerk voor de Heer, werden ze gegrepen en gevangen gezet in het zwaarst beveiligde deel van de gevangenis. Maar te middenacht baden ze en gave Gode lof. Door Hem te prijzen werden de boeien verbroken, want Wie lof offert , baant de Weg om Gods heil te zien.” Velen werden gered !!! Zij zagen de Heerlijkheid van de Heer. Wij zijn op weg naar Jeruzalem, waar de Heerlijkheid van de Heer zich zal openbaren. “En al het levende tezamen zal dit zien”, want de mond des Heren heeft het gesproken. Nog een korte tijd en Hij zal er zijn: Jezus komt weer.