ZOEK NU EERST                 
     HET KONINKRIJK VAN GOD
.

Jesaja 9: 5 en 6; Mattheüs 6: 31-34 ; Marcus 1: 14-17;  Lucas  9 : 1-6;   Lucas 10: 1-12; Johannes 14: 10-14; Handelingen 1: 1-4; Hebreeën 10: 19-

God, de Vader, zond Jezus, Zijn Zoon, om het Koninkrijk der hemelen bekend te maken en de mensen op te roepen, dat zij zich zouden bekeren, zodat zij toegang zouden krijgen tot Gods Koninkrijk. Bij het begin van Zijn bediening zei Jezus: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie.” (Marcus 1: 15)

Jezus is gekomen, om ons met God te verzoenen, zodat we kinderen van God zouden worden. Dan behoren we tot Zijn Koninkrijk e n zijn we burgers van het Koninkrijk der hemelen geworden. Dan zal het eeuwige leven ons deel zijn …opstanding uit de doden.  Jezus zegt in tegen Pilatus:

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” (Johannes 18: 36)
Sommigen beweren dat Zijn Koninkrijk er nu al is. Maar dat is een misleiding, zoals er in onze tijd vele misleidingen zijn, . Wanneer het Koninkrijk van God onder ons is gekomen, zal geen mens het kunnen ontkennen, want alle ogen zullen Hem (= Jezus) zien. De Bijbel spreekt hierover in Openbaring 20, waar het Duizendjarig Rijk aan de orde is.
Dan zal Jezus regeren vanuit Sion, Jeruzalem, over de hele aarde. Dan zal Hij de Vredevorst zijn. De aarde zal gedurende 1000 jaar van Zijn Vrede genieten. Dan zal Hij de Wonderbare Raadsman zijn,de Sterke God,  onze Eeuwige Vader. Wie God voor de mens wil zijn, zal tijdens dit toekomstige Rijk,  volkomen geopenbaard worden door Jezus Christus, Zijn Zoon die vlees geworden is.

 Naar deze toekomst zijn wij, die Jezus als Heer en Verlosser aanvaard hebben, op weg

De waarheid is dat Jezus, die van af de Olijfberg opgevaren is naar de hemel, ook op de wolken van de hemel terugkomt. In die tussentijd bereidt Hij een plaats voor Gods kinderen om voor altijd bij Hem te zijn.
Dan zal de Opname van Zijn Gemeente plaats vinden.

Maar nog steeds wachten we op de vervulling van Zijn Belofte, dat Hij weder zal komen. Maar door de Heilige Geest weten we dat de tijd van Zijn Komst nabij is. Wij, die geloven, mogen ons voorbereiden op de Bruiloftsmaal van het Lam. Van ons, de genodigden wordt verwacht, dat wij de feest-kleding aan zullen hebben, dat we met Christus bekleed zullen zijn. Als we met Hem bekleed zijn, dan zullen wij Zijn getuigen zijn, dan zullen wij Zijn Woorden spreken, dan zullen wij Zijn Werken doen, dan zal Zijn autoriteit op ons zijn. Jezus geeft aan  Zijn discipelen Zijn Macht, Zijn Autoriteit, Zijn Gaven, opdat zij vruchtbaar zijn en de volle oogst voor het Koninkrijk der hemelen binnenhalen.
Jezus zei tegen Zijn volgelingen:”Gelijk de Vader Mij zond, zend Ik ook jullie. Spreek: - Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Leg zieken de handen op en genees hen. Drijf demonen uit. Wees in geen ding bezorgd, want Ik ben met jullie, alle dagen.” 

Daarom getuigde Paulus: “Verblijdt u in de Here.” Dat is het geheim van Paulus en de kracht van iedere gelovige in Jezus.

Paulus heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Maar ondanks dat, bleef hij het Koninkrijk der hemelen zoeken en Zijn gerechtigheid. Want hij wist dat dan alles wat hij nodig had, hem gegeven zou worden.  Tegenover Timotheüs getuigt Paulus, hoe getrouw God is, wanneer wij in Zijn dienst staan: “Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn levensonderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij is aangenomen.” (2 Timotheüs 2: 4.) Dus de Heer, Die de opdracht geeft zal alles volgens Zijn Plan doen verlopen, Hij zal voorzien in wat nodig is, en ons op een hemelse wijze beschermen.

 

Als de Heer je een opdracht geeft, kan niets je tegenhouden, ook de dood niet.


De Heer zal er ook voor zorgen dat iemand niet “voor zijn tijd” uitgeschakeld wordt. Dat ervoer ik, toen ik luisterde naar het getuigenis van een militair voor de Verenigde Naties. Tijdens  zijn werk kreeg hij een hartaanval. Niets hielp om hem te reanimeren. In de ambulance bleef zijn hart stil en men schreef over hem: -Dood Bij Aankomst. Maar terwijl iedereen meende dat zijn leven voorbij was, verscheen Jezus bij hem in de ambulance en raakte hem aan. Zijn hart ging – na 45 minuten – weer kloppen. Bij controle in het ziekenhuis bleek de man volkomen gezond te zijn. Het was Gods bedoeling, dat deze man in leven bleef, opdat hij voor de wereldleiders zou getuigen dat er maar één God is, die redt  van de dood: Jezus.

Ik, Adri, moest hierbij weer denken aan die embolie-aanval, nu 39 jaar geleden. In een flits trok toen mijn leven hierna aan  mijn ogen voorbij. Altijd al wilde ik een dienaar van Jezus, mijn Heiland zijn. Maar pas nadat Jezus de dood voor mij had overwonnen, werd ik ingezet om te getuigen van het LEVEN door HEM. Zijn plannen falen niet.

De wereld weet van Jezus, maar ze wil van Zijn verlossing, Zijn Almacht niet weten. Ze is als een Babylonië, dat meer wil zijn, dan de Schepper van hemel en aarde.

Daarom roept Jezus ons nog steeds op om uit te roepen:
   
“Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen.” 

In de brief aan de Hebreeén (hoofdstuk 10: 23,24) lezen we: “Laten we de belijdenis van hetgeen we hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die belooft heeft, is getrouw.”

Hij zal doen, wat Hij zegt. Laten we elkaar hiermee bemoedigen en aanvuren. Wees dus standvastig en volhard om het beloofde te verkrijgen.

Donderdag, 15 februari, werd ik wakker na een droom. Die bleef mij, Adri, zo duidelijk voor ogen. Ik was in een zwembad. Er zouden mensen gedoopt worden. Een hele rij mensen kwam binnen in witte doopkleding; ze stelden zich op langs het bad.

Een jonge vrouw liep achteraan, maar in haar eigen kleren. Ik raakte met haar in gesprek. Ze was heel open tegen mij. Ik vroeg: “Waarom laat je je ook niet dopen? “ Toen zei ze tegen mij: “Ze zeggen dat ik daar nog niet aan toe ben.” Toen voelde ik ineens de grote Kracht van God over mij komen. Ik zei haar: “Vandaag wordt je gedoopt. Ik zal dat in Jezus’ Naam doen” 

Ik geloof dat de Heer mij toonde dat Hij de Bruid vrij wil maken van de wet. Daarbij hebben wij vrijmoedigheid nodig. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. (Hebreeén  10: 35)  Want nog een korte, korte tijd en Hij die komt,  zal er zijn.    Zoek dus nu het Koninkrijk van God.